Δημοσίευση Προκήρυξης 1Ε/2017 Α.Σ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1Ε/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο ΦΕΚ 7/15-02-2017 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2190/1994 ως ισχύει.

Δημοσίευση Προκήρυξης 2Κ/2017 Α.Σ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 2Κ/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στα ΦΕΚ 5/13-02-2017 και ΦΕΚ 8/15-02-2017 (τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).  

Πρόσληψη 4 ατόμων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας για την υλοποίηση του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας.

>>>

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόθεσή του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 11 μήνες και πάντως όχι μετά την 31-7-2016 για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου.

>>>