Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

giannelos

Γιαννέλος Κλεομένης (Πρόεδρος)
 

athanasios-markinos

Μαρκινός Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)

ampatzi

Αμπαντζή Μαρία (Γραμματέας)

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

gennadios

 

 

 

 

 

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού & Διαφάνειας και κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεννάδιο Ιωάννη του Δημητρίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λπ.).
 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.
 • Διαχείριση Αρχείων του Δήμου.
 • Eποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών κτιρίων.
 • Ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καλλιφωνίου, όπως παρακάτω:

 • Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

mpakalakou-sotiria

 

 

 

 

 

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπακαλάκου Σωτηρία του Χρήστου και της μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.
 • Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις).
 • Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.
 • Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
 •  Έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών , Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή  της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.
 •  Προετοιμασία για κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.

kapranas-apostolos

Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος και κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Καπράνα του Δημητρίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
 • Λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .
 • Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
 • Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
 • Προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία  φακέλων έργων κ.α.).
 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.
 • Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
 • Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
 • Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.
 • Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου, όπως παρακάτω:

 • Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Antoniou

 

 

 

 

 

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας  και κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνίου Σωτήριο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.
 • Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.
 • Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
 • Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
 • Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου.
 • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων.
 • Περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
 • Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
 • Έργα, μελέτες και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων.
 • Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.
 • Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μητρόπολης, όπως παρακάτω:

 • Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

arampatzhs-dhmhtrios

 

 

 

 

 

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου – Περιβάλλοντος και κατά τόπο  αρμόδιο Αντιδήμαρχο  στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αραμπατζή Δημήτριο του Αποστόλου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης που αφορούν στον αγροτικό τομέα.
 • Εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή του Δήμου.
 • Εφαρμογή πολιτικών για: την προώθηση προγραμμάτων νέων αγροτών, την μείωση του κόστους  παραγωγής, την οργάνωση συλλογικών δομών, την τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων.
 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κάμπου, όπως παρακάτω:

 • Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

psimmenos-konstantinos

 

 

 

 

 

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής Πολιτικής -Υγείας Πολιτισμού και Τουρισμού, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ψημμένο Κωνσταντίνο του Σωτηρίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός των δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προβολή των τοπικών προϊόντων και την δικτύωση των επιχειρήσεων.
 • Αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
 • Εφαρμογή των προγραμμάτων Προληπτικής ιατρικής και Υγείας.
 • Ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

antonioy-eleni

 

 

 

 

 

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών-Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης, την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνίου Ελένη  του Εμμανουήλ  και της μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
 • Συντονισμός των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Την ευθύνη της Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας, των  Συμβουλίων και των θεμάτων Νεολαίας.
 • Συντονισμός  των δράσεων και τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Προηγούμενο Προεδρείο και Αντιδήμαρχοι ►