7η πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 24-2-2014, ημέρα δευτέρα και ώρα 09.00′ π.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 81/2014)