29η πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 24-10-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2013 (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 475/2013)