Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ-15/1992 συντάχθηκαν τα κάτωθι διαγραμματα εφαρμογής (Δ.Ε.) των ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών:

Δ.Ε. αρ 16/2017, μεταξύ των οδών Καραμανλή-Λαχανά-Ηπείρου-Λάππα στο Ο.Τ. 120 και τα απέναντι του.

>>>