48η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εκτέλεση του έργου »Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χιλ. Καρδίτσας – Ρούσσου» (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

>>>