Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

>>>