9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-02-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

>>>

3η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 – ώρα 6.00′ μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γ’ τετραμήνου 2016 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλ. Γιαννέλος)

>>>

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 07-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 38/2017)

>>>