19η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30.07.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ( υπόλοιπο προμήθειας ).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 366/2012)