16η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28.06.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Μαρτίου – Απριλίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 308/2012)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους .