1η πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 20-1-2014, ημέρα δευτέρα και ώρα 9.00′ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής Σειράς Α (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής Σειράς Β (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/2014)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 3/2014)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου και Μακρυχωρίου της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 4/2014)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Γεωργικού της Δ.Ε Μητρόπολης (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 5/2014)