Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

 

Καρδίτσα :05/02/2018

                                                          Αρ. Πρωτ.: 1715

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
N
ΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax
e-mail

:

:

:

:

:

Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43100
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24413 50797-799
2441350721
katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 για το σύνολο των υπηρεσιών του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 08/02/2018 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση της προμήθειας θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ