Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Καρδίτσα:   29/11/2017
NΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                        αρ πρωτ. : 21671
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτισμού

Ταχ. Δ/νση   Πλαστήρα 62, ΤΚ 43100
Πληροφορίες   κ.Σδρόλια Παρασκευή
Τηλέφωνο    24413 54719
Email    p.sdrolia@dimoskarditsas.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση των προμηθειών που αφορούν στη "Γραφική Υλη και Λοιπά Υλικά Γραφείων" των ΚΔΑΠ δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 15.00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού (Πλαστήρα 62- Καρδίτσα κ.Σδρόλια Παρασκευή τηλ 24413-54719) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.
Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.
Για την τελική κατακύρωση της προμήθειας θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ