Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ για δημαιρεσίες διετίας 2013-2014 στις 06.01.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
Α) Προέδρου
Β) Αντιπροέδρου
Γ) Γραμματέα
(Απόφαση ΔΣ 1/2013)

2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:
Α) Οκτώ τακτικών & 
Β) Πέντε αναπληρωματικών μελών
(Απόφαση ΔΣ 2/2013

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι:
Α) Οκτώ τακτικών & 
Β) Πέντε αναπληρωματικών μελών
(Απόφαση ΔΣ 3/2013)