Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε.
Πληροφορίες: κ. Θωμάς Μαυραντζάς
Τηλέφωνο: 2441350777
Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131, Καρδίτσα, 2ος όροφος, γραφείο 8
e-mail: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr
Καρδίτσα, 12-2-2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2072

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Φορέας της προμήθειας είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Οδός: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131

Τηλέφωνο: 2441350777

E-mail: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr

Ο συνοπτικός διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Είδος

Κωδικός CPV

Είδος

Κωδικός CPV

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213300-8

Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές

32552110-1

Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213100-6

Τροφοδοτικά ρεύματος Η/Υ

31156000-4

Φορητοί υπολογιστές χειρός (tablet)

30213500-0

Κάρτες γραφικών

30237134-7

Οθόνες Η/Υ

30231310-3

Μνήμες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30236110-6

Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης

30232150-0

Βιντεοπροβολείς

38652120-7

Εκτυπωτές laser

30232110-8

Οθόνες Βιντεοπροβολής

38653400-1

Φωτοτυπικά μηχανήματα

30121100-4

Φωτογραφικές μηχανές

38651000-3

Πολυμηχανήματα

30232150-0

Μαγνητικοί δίσκοι

30234100-9

Πολύπριζα ρεύματος

31682300-3

Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων

32580000-2

Ποντίκια Η/Υ (mouse)

30237410-6

Ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων

35121200-0

Πληκτρολόγια

30237460-1

Τσάντες μεταφοράς

30237270-2

Τηλεφωνικές συσκευές

32552100-8

Μετρητές αποστάσεων λέιζερ

38550000-5

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 34.677,42 €, Φ.Π.Α.: 8.322,58 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ και χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω είδη αρκεί να καλύπτουν τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 26/2/2018 και ώρα 11:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131, 2ος όροφος.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται ανά είδος αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimoskarditsas.gov.gr στην διαδρομή: Διαφάνεια > Διαγωνισμοί > Διαγωνισμοί Προμηθειών.

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Καρδίτσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον αναφερόμενο αρμόδιο στην αρχή της παρούσας.

                                                                                                                         Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

                                                                                                                              Φώτιος Αλεξάκος

Σχετικα αρχεία
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού
Η διακήρυξη του Διαγωνισμού
Η μελέτη του Διαγωνισμού
Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Το υπόδειγμα τεχνικής προσφροράς
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς