Αντιδήμαρχοι Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2012

Με την υπ' αριθμ. 1/2011 Απόφαση του, ο Δήμαρχος Καρδίτσας ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Καρδίτσας με θητεία 2 ετών (2011-2012), και τους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαγεωργίου Σταύρο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:

stavros-papagwrgiouα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών.
►Διαχείριση αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.
►Αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων.
►Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις).
►Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.
►Εποπτεία προσωπικού και Λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας.
►Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καλλιφωνίου, ως κάτωθι:
►Η Ευθύνη Της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

24413 50734 – stavpap@karditsa-city.gr


2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραγιάννη Νικόλαο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει:

nikos-karagiannisα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών.
►Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.
►Θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λπ.).
►Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες.
►Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
►Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών κτιρίων.
►Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.
►Διαχείριση Αρχείων του Δήμου.

24413 50732 – nkaragian@karditsa-city.gr


3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουραζάνη Αθανάσιο του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζει:

athanasios-mpourazanisα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.
►Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
►Έκδοση οικοδομικών αδειών.
►Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
►Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
►Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
►Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.
►Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
►Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας.

  24413 50730 – a.mpourazanis@karditsa-city.gr

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευαγγελακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει:

vasilios-eyaggelakopoulosα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
►Λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .
►Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
►Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
►Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
►Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
►Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
►Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.
►Συντήρηση παιδικών χαρών.
►Συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
►Λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου.

24413 50736 – evagelak@karditsa-city.gr

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσιούκη Λάμπρο του Θωμά και του μεταβιβάζει:

lampros-tsioukisα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.
►Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.
►Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.
►Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
►Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
►Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.
►Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
►Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου.
►Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων.
►Περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
►Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
►Έργα, μελέτες και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων.
►Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.
►Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ιτάμου, ως κάτωθι:
►Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

24413 50738 – tsioukis@karditsa-city.gr

6. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρκινό Αθανάσιο του Θωμά και του μεταβιβάζει:

athanasios-markinosα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων.
►Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων εκτός αστικού ιστού (αγροτική οδοποιία, αντλιοστάσια, αγροτικός εξηλεκτρισμός κλπ).
►Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.
►Προστασία και ανάπτυξη φυτικής, ζωικής παραγωγής και αλιείας.
►Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
►Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
►Διαχείριση βοσκοτόπων.
►Εφαρμογή ενεργειών Τουριστικής-Αγροτουριστικής Ανάπτυξης.
►Προώθηση προγραμμάτων Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικού Χώρου.
►Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.
►Βιοκλιματικές Μελέτες και Εφαρμογές, Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
►Έργα, προμήθειες και μελέτες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κάμπου, ως κάτωθι:
►Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

24413 52333 – markinos@karditsa-city.gr, agran@karditsa-city.gr

7. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αρβανιτάκου Σοφία του Σπυρίδωνος και της μεταβιβάζει:

arvanitakou-sofiaα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
►Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
►Μέριμνα για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.
►Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
►Ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
►Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
►Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μητρόπολης, ως κάτωθι:
►Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Της παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

24413 52608 – arvanitakou@karditsa-city.gr

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου Σταύρος του Βασιλείου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Νικόλαο του Γεωργίου. Η ίδια λογική ισχύει και για την περίπτωση τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982.

Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
►Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
►Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
►Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
►Η χορήγηση των αδειών απουσίας του προσωπικού των υπηρεσιών που έχουν υπό την εποπτεία τους.

ΣΤ. Στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων συμπεριλαμβάνονται και αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.