Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι (2013 – 2014)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 – 2014

nasiakou-alexandra
Νασιάκου Αλεξάνδρα (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ntelis-ioannis
Ντελής Ιωάννης (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
mpatziakas-vasileios
Μπατζιάκας Βασίλειος (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

 


Με την υπ' αριθμ. 656/31.12.2012 Απόφαση του, ο Δήμαρχος Καρδίτσας όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής και τους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω :

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαγεωργίου Σταύρο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:

stavros-papagwrgiouα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών.
►Διαχείριση αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.
►Αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων.
►Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις).
►Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.
►Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

24413 50734 – stavpap@karditsa-city.gr

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού & Διαφάνειας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδημητρίου Χαρίλαο του Χρήστου και του μεταβιβάζει:

papadimitriou-xarisα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών.
►Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.
►Θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λπ.).
►Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.
►Διαχείριση Αρχείων του Δήμου.
►Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών κτιρίων.

24413 50732 – harispapadimitriou@gmail.com

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωτούλα Φίλιππο του Παναγιώτη και του μεταβιβάζει:

kwtoulas-philiposα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
►Λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .
►Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
►Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
►Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
►Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
►Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
►Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.
►Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
►Έκδοση οικοδομικών αδειών.
►Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
►Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
►Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
►Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.
►Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, ως κάτωθι:
►Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

24413 54803 – kofil@hotmail.com

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Δημοτικής Αστυνομίας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωστόπουλο Δημήτριο του Θωμά και του μεταβιβάζει:

kostopoulos-dimitriosα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας.
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.
►Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.
►Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.
►Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
►Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
►Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.
►Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
►Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου.
►Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων.
►Περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
►Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
►Έργα, μελέτες και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων.
►Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.
►Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων.

24413 50738 – @

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πρασίνου-Περιβάλλοντος και κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσιαβάρα Θωμά του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:

katsiavaras-thomasα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καλλιφωνίου, ως κάτωθι:
►Η Ευθύνη Της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

– @

6. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής -Υγείας Πολιτισμού και Τουρισμού, την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αγραφιώτου Ελένη του Αθανασίου-Αλκιβιάδη και της μεταβιβάζει:

agrafiwtou-eleniα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
►Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
►Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
►Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
►Ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών.
►Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
►Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
►Εφαρμογή των προγραμμάτων Προληπτικής ιατρικής και Υγείας.
►Ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

24413 50736 – agrafiotou@dimoskarditsas.gov.gr

7. Ορίζει Αντιδήμαρχο Ειδικών Πληθυσμιακών-Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης και κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου, την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σούφλα Ουρανία του Ευαγγέλου και της μεταβιβάζει:

soufla-ouraniaα. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
►Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ιτάμου, κάτωθι:
►Η Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
►Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
►Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
►Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
►Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
►Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

24413 50719 – @

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου Σταύρος του Βασιλείου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδημητρίου Χαρίλαο του Χρήστου.
Η ίδια λογική ισχύει και για την περίπτωση τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982.

Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
Η χορήγηση των αδειών απουσίας του προσωπικού των υπηρεσιών που έχουν υπό την εποπτεία τους.

ΣΤ. Στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων συμπεριλαμβάνονται και αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η. Αντιδήμαρχοι χωρίς αντιμισθία είναι οι κ. Κατσιαβάρας Θωμάς και η κ. Σούφλα Ουρανία.

athanasios-markinosΕπίσης με την υπ' αριθ. 8/7.1.2013 Απόφασή του Δημάρχου Καρδίτσας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρκινός Αθανάσιος του Θωμά εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Αρμοδιοτήτων Αγροτικής Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & ΑΠΕ του Δήμου καθώς και η ανάθεση σ' αυτόν των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Κάμπου και εξουσιοδοτείτε για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με το ανωτέρω θέμα συγκεκριμένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Ο ανωτέρω εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί τα γραφεία, την γραμματειακή υποστήριξη, τις υφιστάμενες δομές που εδρεύουν στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας.

24413 52333 – markinos@karditsa-city.gr, agran@karditsa-city.gr


Αντιδήμαρχοι Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2012