ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια «γάλακτος δήμου καρδίτσας 2014»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠ: 6779/2014   


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ »

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

 Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια « ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ».

Ο προϋπολογισμός είναι 66.884,0220 € ευρώ με ΦΠΑ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής  είναι η 18/03/2013 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 18/03/2013  και  ώρα  12:00.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.344,21 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά, εφόσον υπάρξει ανάδοχος, είναι μέχρι 31/12/2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50711, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί στον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ