Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ntelis-ioannis

Ντελής Ιωάννης (Πρόεδρος)
 

papadimitriou-xaris

Παπαδημητρίου Χαρίλαος (Αντιπρόεδρος)

ampatzi

Αμπαντζή Μαρία (Γραμματέας)

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Α. Ορίζει τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1.03.2017 μέχρι 31.08.2019 και τους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω :

svarnas-ioannis

 

 

 

 

 

 

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού & Διαφάνειας και κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σβάρνα Ιωάννη του Παναγιώτη και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • ► Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
 • ► Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου
 • ► Τα θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λπ.)
 • ► Την εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου
 • ► Τη διαχείριση Αρχείων του Δήμου
 • ► Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών κτιρίων
 • ► Τη ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών
 • ► Το σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου, όπως παρακάτω:

 • ► Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 • ► Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • ► Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • ► Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
 • ► Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • ► Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος

goulas-georgios

 

 

 

 

 

 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γούλα Γεώργιο του Πέτρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ'ύλην αρμοδιότητες:

 • ► Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών
 • ► Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
 • ► Τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις)
 • ► Την έκδοση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
 • ► Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
 • ► Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων
 • ► Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε Ν. 3852/10, ΦΕΚ 114/Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114/Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των έγγραφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία

jilomenos-konstantinos

 

 

 

 

 

 

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος και κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξυλομένο Κωνσταντίνο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • ► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • ► Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
 • ► Τη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • ► Τη συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
 • ► Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων
 • ► Την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων
 • ► Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών
 • ► Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 • ► Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.)
 • ► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
 • ► Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
 • ► Την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • ► Τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών
 • ► Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
 • ► Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
 • ► Την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
 • ► Τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής


β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, όπως παρακάτω:

 • ► Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 • ► Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • ► Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • ► Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
 • ► Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • ► Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος

mantziaras-panagioths

 

 

 

 

 

 

 

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαντζιάρα Παναγιώτη του Ανδρέα και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • ► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας
 • ► Την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
 • ► Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
 • ► Την καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • ► Την καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • ► Τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος
 • ► Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
 • ► Την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
 • ► Την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων
 • ► Την περισυλλογή αδέσποτων ζώων
 • ► Τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου
 • ► Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
 • ► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων
 • ► Τη διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου
 • ► Την εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των δημοτικών πάρκων

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καλλιφωνίου, όπως παρακάτω:

 • ► Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 • ► Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • ► Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • ► Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
 • ► Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • ► Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος

tikas-triantafillos

 

 

 

 

 

 

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου – Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τίκα Τριαντάφυλλο του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζει:

 • ► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου
 • ► Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου
 • ► Το συντονισμό των δράσεων για την προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα των δενδροφυτεύσεων
 • ► Το συντονισμό των δράσεων για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Δήμου, φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών για την βελτίωση του αστικού πρασίνου
 • ► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης που αφορούν στον αγροτικό τομέα
 • ► Την εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση προγραμμάτων νέων αγροτών, την μείωση του κόστους παραγωγής, την οργάνωση συλλογικών δομών, την τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων

diamanth-euaggelia

 

 

 

 

 

 

6. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Διαμαντή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ'ύλην αρμοδιότητες:

 • ► Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
 • ► Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης
 • ► Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
 • ► Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
 • ► Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
 • ► Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας
 • ► Την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας

 

 


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

antonioy-eleni

 

 

 

 

 

 

1. Στην κ. Ελένη Αντωνίου αναθέτει:

 • Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου

Antoniou

 

 

 

 

 

 

2. Στον κ. Σωτήριο Αντωνίου αναθέτει:

 • Τη μέριμνα για την ομαλή διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους
 • Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού
 • Την παρακολούθηση της διαχείρισης και συντήρησης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, του αθλητικού πάρκου και των αθλητικού πάρκου «Παλέρμο»

arampatzhs-dhmhtrios

 

 

 

 

 

 

3. Στον κ. Δημήτριο Αραμπατζή αναθέτει:

 • Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων (άρδευση) στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας
 • Την εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση προγραμμάτων νέων αγροτών, την μείωση του κόστους παραγωγής, την οργάνωση συλλογικών δομών, την τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

kolokitha-alkistis

 

 

 

 

 

 

4. Στην κ. Άλκηστη Κολοκύθα αναθέτει :

 • Την ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου
 • Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων)

Τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ιτάμου, όπως παρακάτω:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος

kourkounas-basileios

 

 

 

 

 

 

5. Στον κ. Βασίλειο Κουρκούνα αναθέτει:

 • Την ευθύνη της Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας, των Συμβουλίων και των θεμάτων Νεολαίας.

Και σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο:

 • Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
 • Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
 • Την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών
 • Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
 • Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
 • Την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
 • Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής

mpakalakou-sotiria

 

 

 

 

 

 

6. Στην κ. Σωτηρία Μπακαλάκου αναθέτει:

 • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.
 • Τον συντονισμό πολιτιστικών και εθελοντικών δράσεων των πολιτιστικών συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας που συνδιοργανώνονται από κοινού με την Ενεργειακή Κάμπου Δήμου Καρδίτσας.
 • Την ευθύνη των δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής ανάπτυξης.

 

psimmenos-konstantinos

 

 

 

 

 

 

7. Στον κ. Κωνσταντίνο Ψημμένο αναθέτει:

 • Το συντονισμό των δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προβολή των τοπικών προϊόντων και την δικτύωση των επιχειρήσεων
 • Την έκδοση αδειών για καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων
 • Τον συντονισμό των δράσεων για την μείωση της αφισορρύπανσης