Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  Καρδίτσα, 17 – 5 – 2017
                                                                                                Απ. Πρωτ.:7289       
Ταχ. Δ/νση:    Σαρανταπόρου 140           
Τ.Κ.:               43100 Καρδίτσα           
Πληροφορίες:    Αλ. Λάππας           
Τηλέφωνο:        24413 54802           
Fax:                   24413 54804        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 1/6/2017 και ώρα 11:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 1/6/2017 και ώρα 12:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α)    κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)    κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)    τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)    σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε τμήματος της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., (645,06 € για ολόκληρο το διαγωνισμό). Δεν αποκλείεται η συμμετοχή για τμήμα του διαγωνισμού. Για κάθε τμήμα, για το οποίο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπολογιστεί αντίστοιχα η εγγύηση συμμετοχής. Η ισχύς της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης εντός διαστήματος έξι μηνών. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από Έσοδα του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.dimoskarditsas.gov.gr στην διαδρομή: Διαφάνεια ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Προμηθειών από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-54877, fax:24413-54804, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λάππας Αλέξανδρος) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (οδός Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ. 43132) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ