Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις

Με την υπ' αριθμό 100/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας (ΦΕΚ 1185/9-6-2011, τεύχος Β'), συστάθηκε μία ενιαία κοινωφελής επιχείρηση στο Δήμο Καρδίτσας κατά τα παρακάτω οριζόμενα:

Επωνυμία:

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ)»

Κατηγορία επιχείρησης:

Κοινωφελής επιχείρηση του Ν. 3463/2006

Σκοποί της ΔΗ.Κ.Ε.Κ είναι οι ακόλουθοι:

Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομέα της κοινωνικής Προστασίας καθώς και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η λειτουργία των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι
Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Η λειτουργία του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου.
Η λειτουργία του θερινού Δημοτικού Κινηματοθεάτρου.
Η λειτουργία του Κέντρου πληροφόρησης νέων.
Η διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τα αντικείμενα της επιχείρησης.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 50 χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης

Διοίκηση

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:

  • Το μέγιστο έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι της μειοψηφίας.
  • 1 εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής
  • 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, εφόσον αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους
  • Τουλάχιστον τρεις (3) δημότες που έχουν σχετική επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στο ποσό των 1.467.351,43€.

Περιουσία της ΔΗΚΕΚ είναι:

Το σύνολο της περιουσίας των ΝΠ που συγχωνεύονται.
Κάθε νέο περιουσιακό στοιχείο που θα παραχωρείται ή θα αποκτάται.

Πόροι της επιχείρησης

Χρηματοδότηση από τον Δήμο Καρδίτσας σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα που θα υποβάλλει στον δήμο Καρδίτσας.
Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της ΕΕ και εθνικών φορέων.
Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματείων κλπ.
Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.
Κρατικές επιχορηγήσεις.
Χρηματοδότηση από τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις.
Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.

Λύση της επιχείρησης

Η επιχείρηση λύεται όταν:

α) Παρέλθει η διάρκεια της

β) Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Καρδίτσας.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Λοιπές διατάξεις

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.