Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Καρδίτσα    10 – 05 – 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 6823

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 30.000,00 € , που αναλύεται σε: εργασίες 24.193,55 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα  και αναθεώρηση) και 5.806,45 € ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441-3-54877,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ.Αλέξ. Λάππας ή κα.Μαρ. Κατοίκου 2441-3-54806 FAX επικοινωνίας 2441-3-54804.
3.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-5-2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν.4412/16.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας.
β) Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 &23 παρ.4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 484,00  € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6.Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από  το Υπουργείο Εσωτερικών ( Δράσεις Πυροπροστασίας).
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  τρείς  (3) μήνες.
9. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ