Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καρδίτσα, 11-07-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αρ. Πρωτ.:10991

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €, που αναλύεται σε: εργασίες 40.322,58 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά) και 9.677,42 € ΦΠΑ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π. συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441-3-54872, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Θεόδ. Μυλωνάς (mylteo@gmail.com) ή η κα. Μαρ. Κατοίκου 2441-3-54806. FΑΧ επικοινωνίας 2441-3-54804.
 3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν.4412/16.
 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  α) Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο M.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας.
  β) Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 23 παρ.4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 806,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
 6. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ του Δήμου.
 8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 9. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ