Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Α.Μ.Ε.Α.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Καρδίτσα, 12-07-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 11124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. 0 Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Α.Μ.Ε.Α.», με προϋπολογισμό 40.000,00 €, που αναλύεται σε: εργασίες 32.258,07 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 7.741,93 € ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441-3-54874,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα. Ελέν. Κατσαούνη (elzisop@gmail.com), ή η κα. Μαρ. Κατοίκου 2441-3-54806.FΑΧ επικοινωνίας 2441-3-54804.

3.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η: 25-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α)Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο M.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας.

β)Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 23 παρ.4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 645,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6.Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

7.Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ του Δήμου.

8.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

9.Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ