Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Ισολογισμοί

proypologismos


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Συνοπτική Εικόνα προϋπολογισμού έτους 2018

Αναλυτική εικόνα εσόδων προϋπολογισμού έτους 2018

Αναλυτική εικόνα εξόδων προϋπολογισμού έτους 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

► Απολογισμός έτους 2017

► Ισολογισμός έτους 2017


ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

[ Ιανουάριος 2018 ] [ Φεβρουάριος 2018 ] [ Μάρτιος 2018 ]

[ Απρίλιος 2018 ] [ Μάϊος 2018 ] [ Ιούνιος 2018 ]

[ Ιούλιος 2018 ] [ Αύγουστος 2018 ] [ Σεπτέμβριος 2018 ]

[ Οκτώβριος 2018 ] [ Νοέμβριος 2018 ] [ Δεκέμβριος 2018 ]


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Συνοπτική Εικόνα προϋπολογισμού έτους 2017

Αναλυτική εικόνα εσόδων προϋπολογισμού έτους 2017

Αναλυτική εικόνα εξόδων προϋπολογισμού έτους 2017

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

► Απολογισμός έτους 2016

► Ισολογισμός έτους 2016


ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

[ Ιανουάριος 2017 (ΩΩΡΡΩΕΗ-ΦΒ3) ] [ Φεβρουάριος 2017 (71ΜΞΩΕΗ-ΧΚΕ) ] [ Μάρτιος 2017 (65ΒΠΩΕΗ-ΞΔΚ) ]

[ Απρίλιος 2017 (6ΡΔΛΩΕΗ-2Υ4) ] [ Μάϊος 2017 (71Ν1ΩΕΗ-ΧΡ0)] [ Ιούνιος 2017 (Ω64ΚΩΕΗ-ΑΝΡ) ]

[ Ιούλιος 2017 (6ΧΜΨΩΕΗ-ΠΘΑ) ] [ Αύγουστος 2017 (6ΩΕΖΩΕΗ-ΖΜΛ) ] [ Σεπτέμβριος 2017 (ΩΕΝΘΩΕΗ-ΝΔ6) ]

[ Οκτώβριος 2017 (6Σ98ΩΕΗ-8Ν8) ] [ Νοέμβριος 2017 (6ΙΟ2ΩΕΗ-Π87) ] [ Δεκέμβριος 2017 (7Τ29ΩΕΗ-ΛΘΒ) ]


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

 Συνοπτική Εικόνα Προϋπολογισμού 2016

Αναλυτική Εικόνα Προϋπολογισμού 2016

► Τεχνικό Πρόγραμμα 2016

► Απολογισμός 2015Απόφαση έγκρισης Απολογισμού 2015

► Ισολογισμός 2015Απόφαση έγκρισης Ισολογισμού 2015'Εκθεση Οικονομικής ΕπιτροπήςΠροσάρτημα Ισολογισμού 2015


ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

[ Ιανουάριος 2016 (7ΡΖΘΩΕΗ-Ρ37) ] [ Φεβρουάριος 2016 (69Θ2ΩΕΗ-ΝΚΗ) ] [ Μάρτιος 2016 (6405ΩΕΗ-Ψ40) ]

[ Απρίλιος 2016 (ΩΝΣ8ΩΕΗ-ΝΤ6) ] [ Μάϊος 2016 (7ΑΔ0ΩΕΗ-4ΦΞ) ] [ Ιούνιος 2016 (7ΦΩΗΩΕΗ-ΟΧΗ) ]

[ Ιούλιος 2016 (6Ω0ΚΩΕΗ-Ν6Ι) ] [ Αύγουστος 2016 (7ΗΑΞΩΕΗ-ΜΜ1) ] [ Σεπτέμβριος 2016 (Ω8ΩΙΩΕΗ-Ε2Τ) ]

[ Οκτώβριος 2016 (Ω50ΘΩΕΗ-ΒΦΡ) ] [ Νοέμβριος 2016 (6Φ5ΠΩΕΗ-0ΙΒ) ] [ Δεκέμβριος 2016 (ΩΓΜΕΩΕΗ-ΛΩΑ) ]


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Προϋπολογισμός 2015

Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

Απολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014Απόφαση έγκρισης Ισολογισμού 2014


ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Ω1Ω3ΩΕΗ-7Κ0)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 (6Ε9ΙΩΕΗ-ΗΝΞ)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 (72ΖΦΩΕΗ-Φ5Υ)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (ΩΓ6ΩΩΕΗ-ΟΩΤ)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 (ΩΗΞΧΩΕΗ-8ΟΚ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (6ΔΒΠΩΕΗ-ΠΤΡ)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Ω5ΧΛΩΕΗ-55Ο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Τεχνικό Πρόγραμμα 2014

Προϋπολογισμός 2014

Απολογισμός 2013

Ισολογισμός 2013Απόφαση ΔΣ για τον Ισολογισμό 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

Προϋπολογισμός 2013

Απολογισμός 2011

► Ισολογισμός 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Τεχνικό Πρόγραμμα 2012

Προϋπολογισμός 2012

Απολογιστικά Στοιχεία 2010

Οικονομικές Καταστάσεις Δήμου Καρδίτσας 2010

Οικονομικές Καταστάσεις Δήμου Κάμπου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Εισηγητικό Σημείωμα Τεχνικού Προγράμματος 2011

Τεχνικό Πρόγραμμα 2011

Προϋπολογισμός 2011

Απογραφή Καλλικράτειου Δήμου Καρδίτσας και Ισολογισμός 'Εναρξης 2011