Επιχειρησιακά Προγράμματα

neaniki_epixeirimatikotita


Σύμφωνα με τα άρθρα 203-206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελούν ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Με άλλα λόγια, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή της Καρδίτσας, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 2011 – 2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρδίτσας 2011 – 2014

Πίνακες Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας 2011 – 2014


ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 2007 – 2010

Έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Μέρος Α

Στρατηγικό Σχέδιο

Παράρτημα Α' – Πίνακες

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου

Χάρτες

Μέρος Β

Περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός

Σχέδια Δράσης