Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

pothen-aisxes

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. Θ Ν. 3213/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι:
“θ. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων”.

Η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υποχρέων και για ένα (1) έτος μετά από την απώλεια ή τη λήξη της και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το ν. 3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους (άρθρο 229 Ν 4281/14 – ισχύς από 1/1/2015). 

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Γ΄ Μονάδα (Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης)

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2579/Β/2015): Άρθρο 5: Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας δημοσιεύονται μόνον οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής (αρθρ. 61 παρ. 4 Ν. 3852/2010).


(με αλφαβητική σειρά)

• Αγραφιώτου Ελένη του Αθανασίου Αλκιβιάδη ( έτος 2011 )

• Αλεξάκος Φώτιος του Χρήστου ( έτος 2015 )

• Αντωνίου Ελένη του Εμμανουήλ ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Αντωνίου Σωτήριος του Βασιλείου ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 , 2015 Α )

• Αραμπατζής Δημήτριος ( έτος 2014 )

• Αρβανιτάκου Σοφία του Σπυρίδων ( έτος 2011 )

• Αρχοντής Δημήτριος του Νικολάου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 )

• Βερίλης Δομήνικος του Κων/νου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 )

• Γεννάδιος Ιωάννης του Δημητρίου ( έτος 2011 ) ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Γιοβάνης Γεώργιος του Ευριπίδη ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 )

• Γούλας Σωτήριος του Δημητρίου ( έτος 2011 )

• Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη ( έτος 2011 )

• Ζορμπάς Ιωάννης του Δημοσθένη ( έτος 2011 )

• Καπράνας Απόστολος  του Δημητρίου ( έτος 2014 )

• Κατσιαβάρας Θωμάς του Βασιλείου ( έτος 2011 )

• Κολοκύθα Άλκιστη του Θωμά  ( έτος 2015 , 2015 Α )

• Κωστόπουλος Δημήτριος του Θωμα ( έτος 2011 )

• Κωτούλας Φίλιππος του Παναγιώτη ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 )

• Μακροστέργιος Αθανάσιος του Θωμά ( έτος 2011 )

• Μπακαλάκου Σωτηρία του Χρήστου ( έτος 2015 )

• Μπουραζάνης Αθανάσιος του Ευαγγέλου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 )

• Νασιάκου Αλεξάνδρα του Χρήστου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 )

• Ντελής Ιωάννης ( έτος 2012 )

• Ξυλομένος Κωνσταντίνος του Γεωργίου ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Παπαγεωργίου Σταύρος του Βασιλείου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Παπαδημητρίου Χαρίλαος του Χρήστου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Παπαλός Κων/νος του Χρυσοστόμου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 ) ( έτος 2016 )

• Σβάρνας Ιωάννης του Παναγιώτη ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Σουφλάκος Βασίλειος του Θωμά ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 )

• Τάντος Μιχαήλ του Σωτηρίου ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

• Τϊκας Τριαντάφυλλος του Ευαγγέλου ( έτος 2015 )

• Τσαντήλας Βασίλειος του Αναστασίου ( έτος 2011 )

• Τσιούκης Λάμπρος του Θωμά ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 ) ( έτος 2016 )

• Τσίπρας Εμμανουήλ του Φωτίου ( έτος 2011 ) ( έτος 2012 ) ( έτος 2013 ) ( έτος 2014 )

• Χλαπάνας Ηλίας του Βασιλείου ( έτος 2011 )

• Ψημμένος Κων/νος του Σωτηρίου ( έτος 2014 ) ( έτος 2015 )

ΑΡΧΕΙΑ

 

'Εντυπο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης: (σε μορφή doc)

'Εντυπο Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων: (σε μορφή doc)